10 Most Expensive CSGO Skins in 2022 (9)

AK-47 | Wild Lotus

AK-47 | Wild Lotus