Ten of the Most Amazing Trees Around the World (6)

Teapot Baobab

Teapot Baobab